Tjänster

Asbestsanering

Tyvärr så finns det fortfarande många byggnader som innehåller olika material med asbest. Det kan till exempel handla om eternitplattor till fasader eller tak, rör eller isoleringsmaterial med asbestinnehåll. Det är mycket viktigt att dessa tas om hand på rätt sätt när man renoverar så att ingen skadas. Vi utför asbestsanering och ser till att allt omhändertas säkert.

PCB-sanering

PCB är ett mycket skadligt ämne som tidigare bland annat användes i fogar i badrum, halksäkra golv med mera. Detta ämne är nu förbjudet enligt lag och måste avlägsnas om det upptäcks. Vi utför denna typ av sanering vid behov och följer då riktlinjerna som tagits fram av Svenska fogbranschens riksförbund.

Vi utför även en rad andra typer av sanering, bland annat brandsanering, liksanering, mögelsanering och avloppssanering.

Vatten och avlopp

 • Avloppsrensning
 • Cisternkontroll
 • Fettavskiljare
 • Fräsning
 • Oljeavskiljare
 • Relining
 • Rörinspektion
 • Slamsugning
 • Spolning av markledning
 • Slamspolning

Grävsug och torrsug

 • Grävsug/vakuumschaktning
 • Torrsug/vakuumschaktning

Rivning

 • Golvslipning
 • Lättrivning
 • Selektiv rivning
 • Totalrivning
 • Tungrivning

Sanering

 • Blästring
 • Elektroniksanering
 • Fastighets- och skadejour
 • Klorparaffiner
 • Klottersanering och fasadrengöring
 • Olje- och kemikaliesanering
 • PCB
 • Radon
 • Snöröjning av tak
 • Vatten- och kemdykning
 • Ventilationssanering

Vatten-, fukt- och brandskador

 • Avfuktning
 • Brandskadesanering
 • Inomhusmiljöutredning
 • Statusbesiktning av lägenheter
 • Vattenskadesanering

Håltagning

 • Betongborrning
 • Golvsågning
 • Väggsågning
 • Vajersågning

Transport

 • Containerservice
 • Flytt och tunggodshantering
 • Hantering av farligt avfall
 • Kranbil
 • Poolfyllning
 • Trädfällning och trädplockning

Kontakta oss om du vill ha hjälp med någon av dessa tjänster.

Rivning och sanering med trygghet. Vi gör jobbet säkert!